Asmenų deklaruojančių interesus deklaracijų tikrinimas atliekamas šiais periodais:

  • po naujų Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių  patvirtinimo iki 2021 metų kovo 5 d.;
  • į pareigybę, kuriai privalu deklaruoti interesus, priėmus naują darbuotoją, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų užpildžius deklaraciją;
  • pasikeitus viešųjų pirkimų organizatoriui bei komisijos nariams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų užpildžius deklaraciją;
  • planiniai visų deklaruojančių interesus asmenų deklaracijų tikrinimai vykdomi iki einamųjų metų sausio 31 d.