Bendrojo pobūdžio informacija.

Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)  (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Asmens duomenų valdytojas yra Kražių M.K.Sarbievijaus  kultūros centras, juridinio asmens kodas 300078087, adresas Kolegijos g.5, Kražiai, LT-86282, Kelmės r., tel. +370427 58148, el.p.kraziukc@kraziai.lt

Pareigūnas atsakingas už Asmens duomenų apsaugą Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre – meno skyriaus vedėja Simona Šarauskienė,  tel. +370 674 98 827, simona.sarauskiene@gmail.com

Jeigu asmuo nesutinka su Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centro administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f punktais.

Asmens duomenys Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centre saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu ir Kultūros centro patvirtintame vidiniame lokaliniame teisės akte (tvirtinamame kiekvieniems kalendoriniams metams dokumentacijos plane) nurodytais terminais.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Personalo administravimo; Mėgėjų meno puoselėjimo, meninių programų kūrimo, šviečiamosios pramoginės veiklos plėtojimo, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo ir profesionalaus meno sklaidos organizavimo; Prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo; Kandidatų į darbo vietas ar pareigas asmens duomenų tvarkymas; Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo tikslais; Kultūros centro darbuotojų, lankytojų, kitų duomenų subjektų bei Kultūros centro turto saugumo užtikrinimo nuo vagysčių ar sugadinimo (vaizdo stebėjimas); Žaidimų, konkursų vykdymas; Visuomenės informavimas apie Kultūros centro veiklą, dalyvavimą renginiuose, nuotraukų, filmuotos medžiagos skelbimas Kultūros centro internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje ar skelbimų lentoje; Vartotojams teikiamų paslaugų administravimo.

Asmens duomenų teikimas. Kultūros centras teikia jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pagal prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju), atitinkančius BDAR reikalavimus. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmuo turi teises. Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR):

Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.).

Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.).

Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.).

 Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.).

Asmens teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras asmens teisių gali neįgyvendinti.