Eil.nr. Knygos autorius, pavadinimas Leidimo metai Skyrius Leidinių skaičius
595 1385 m.rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas 2002 947.45 1
596 Aničas J. Petras Vileišis 1851-1926 2001 947.45 1
597 Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę- Šatrijos Raganą 1997 947.45 2
598 Būtėnas J. Jonas Šliūpas. 2004 947.45 1
599 Darius ir Girėnas. 1991 947.45 1
560 Dariūtė N. Darius ir Girėnas. 1991 947.45 1
561 Daugirdaitė V. Žemaičių bajoro ūkis. 1995 947.45 1
562 Eidintas A. Lietuvos Respublikos prezidentai 1991 947.45 1
563 Greimas A.J. Lietuva pabaltijy. 1993 947.45 1
564 Grunskis E. Lietuvos gyventojų trėmimai 1996 947.45 1
565 Gudavičius E. Lietuvos istorija. 1999 947.45 1
566 Gustaitis A. Potsdamas ir Lietuva dega 1993 947.45 1
567 Ilgūnas G. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2008 947.45 1
568 Iš kur mes atėjome? 1988 947.45 1
569 Ivinskis L. Raštai. 1995 947.45 1
570 Jakštas J. Dr. Jonas Šliūpas. 1996 947.45 1
571 Jučas M. Krikščionybės kelias į Lietuvą 2000 947.45 1
572 Jučas M. Lietuvos metraščiai ir kronikos 2002 947.45 1
573 Jučas M. Nuo Krėvos sutarties iki Liublino Unijos 1970 947.45 1
574 Jučas M. Žalgirio mūšis 1990 947.45 1
575 Jurginis J. Tėvynės pažinimas. 1989 947.45 1
576 Kuolys D. Res Lituana 2009 947.45 1
577 Laisvės kovų archyvas 25 1999 947.45 1
578 Laisvės kovų archyvas 36 2004 947.45 1
579 Laisvės kovų archyvas 37 2005 947.45 1
580 Levinas Ch. Gyvenimo žingsniai. 1983 947.45 1
581 Liatuvos valdovai 2006 947.45 1
582 Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla 2004 947.45 1
583 Lietuvos Didžiosio kunigaikštystės kazdieninis gyvenimas 2001 947.45 1
584 Lietuvos kariuomenės kovos su bermontininkais 1998 947.45 1
585 Matulkaitė A. Igarkos tremtiniai 1998 947.45 1
586 Merkys V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 2006 947.45 1
587 Paknys M. Vilniaus miestas ir miestiečiai 2006 947.45 1
588 Poškus Petras. 2006 947.45 1
589 Šiaulių metraštis 1994-1995 1996 947.45 1
590 Tarp istorijos ir būtovės. 1999 947.45 1
591 Tremties ir kalinimo vietos. 1995 947.45 2
592 Vitkus A. Lietuvos istorijos įvykių chronologija 2000 947.45 1
593 Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915 1999 947.45 1
594 Žemaičių praeitis. Alsėdžiai. 2002 947.45 1
595 Žemaitytė A. Kazimieras Antanavičius 2006 947.45 1