2022 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras įgyvendina šiuos projektus:

„Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras šiais metais įgyvendina projektą „Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-14-6-2021 (NMA NR. 42VS-PV-21-1-06933-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracija.
Projektas įgyvendintas pagal „KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016-2023 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS“ PRIEMONĘ “PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ LEADER-19.2-SAVA-9

Sprendimas skirti paramą: 2022 m. kovo 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. BRK-3272.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. kovo 14 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto tikslas gerinti kaimo gyventojų socialines, poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas, kraštovaizdį, pritaikant Medžiokalnio kalną vietos gyventojų poreikiams.

Projekto rezultatai – Projekto įgyvendinimo metu Kelmės rajono savivaldybėje, Kražių seniūnijoje, Pamedžiokalnio kaime, Medžiokalnio kalno papėdėje ir ant Medžiokalnio kalno, šalia susiformavusių (esamų) takų bus pastatyta 11 medinių informacinių stendų, kuriuose lankytojai bus supažindinami su buvusio alkakalnio istorija, pabrėžiant kultūrines ir gamtines vertes, ir 10 rodyklių, nurodančių kryptį. Įgyvendinus projektą bus sukurta šiuolaikiška, jauki, patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.


Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras siekia kuo didesnės naudos miestelio ir visos seniūnijos gyventojams, veikia tikslingai, pagal veiklos kryptis bei išsikeltus uždavinius. Vykdant įvairias veiklas siekiama gerinti vietos gyventojų informuotumo lygį, plėsti kultūrinį akiratį, skatinti vietos įstaigų bendradarbiavimą bei gyventojų bendruomeniškumą. Taip pat kaip viena iš svarbesnių veiklos krypčių išskiriamas gyventojų laisvalaikio turtinimas ir miestelio aplinkos tvarkymas.

Kražių gyventojų visaverčio, turiningo ir prasmingo bei aktyvaus gamtoje laisvalaikio poreikių tenkinimo užtikrinimo galimybes šiuo metu riboja viešosios laisvalaikio infrastruktūros stoka. Šiltuoju metų laikotarpiu padidėjus fiziniam žmonių aktyvumui, išauga aktyvaus poilsio, sporto gamtoje poreikiai, o taip pat laisvalaikio infrastruktūros, kaip aplinkos kokybės rodiklio, reikšmė. Kražiai turi Medžiokalnį – nuo seno legendomis apipintą kalną su mišku, kuriame siekiant išsaugoti retas augalų rūšis (čia saugoma 13 retų rūšių) ir 150 metų amžiaus ąžuolyną, 1960 m. įsteigtas Medžiokalnio botaninis draustinis. Draustinis yra Kražantės upės slėnyje. Medžiokalnio apylinkėse gyvenantys žemaičiai išsaugojo daug iš kartos į kartą perduodamų padavimų, maldų, apžadų ir aukojimo tradicijų, susijusių su senosiomis – ikikrikščioniškosios baltų religijos apeigomis ant Medžiokalnio. Manoma, kad čia galėjusi būti miško deivės Medeinos statula. Alkakalnis laikomas stebuklinga vieta dėl čia augusio 40 cm skersmens ąžuolo ir šaltinio tekėjusio iš jo kamiene prie pat šaknų buvusios kiaurymės (dabar čia pastatyti „Trys kryžiai“). Čia buvęs Kražių dvaro žvėrynas, kuriame ilsėjosi ir medžiojo karalius Žygimantas Augustas, kunigaikščiai Kęsgailos, Radvilos, Chodkevičiai.

Medžiokalnis ir turistų pamėgta vieta – čia grožimasi šimtamečiais ąžuolais, nuo kalno atsiveriančia miestelio panorama, vaikščiojama nuo seno išmintais takais. Aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui, kraštovaizdžio kokybės padidinimui ir biologinės įvairovės apsaugai trūksta Medžiokalnio lankymui ir pažinimui būtinų rekreacinės infrastruktūros elementų – informacinių stendų, rodyklių, edukacinių priemonių, kad šis gamtos paminklas būtų dažniau ir gausiau lankomas.

Pagrindinis projekto tikslas: Medžiokalnio lankymo maršruto ir informacinės sistemos sukūrimas. Maršrutui sukurti reikia pagaminti ir pastatyti 10 informacinių stendų ant Medžiokalnio kalno ir 1 – kalno papėdėje, viso 11 vnt. ir 10 rodyklių (reikalingos nuorodoms). Stendai bus išdėstyti natūraliai susiformavusiame pažintiniame miško take. Stendai bus 2 metrų aukščio, pastatomi įgręžimo būdu, gaminami iš medžio, impregnuoti, dažyti. Informacinė medžiaga ir užduotys bus spausdinamos ant PVC lipduko ir užklijuota ant patvarios kompozitinės plokštės, prisukama ant medinio stendo.

Svarbiausi įgyvendinamo projekto aspektai:

  • Padidėjęs inicijuotų renginių skaičius ir įvairovė bei kokybė;
  • Padidėjęs vietos gyventojų formalių ir neformalių susitikimų skaičius;
  • Išaugęs kitų rajonų ir miestų gyventojų lankymasis įrengtoje erdvėje, joje vyksiančiuose renginiuose;
  • Vystomi partnerystės santykiai Kražiuose ir kitų bendruomenių, įsisavinant Vietos projekto metu sukurtą naudą, pavyzdžiui, organizuojant bendras veiklas įrengtoje viešojoje erdvėje;
  • Didesnis vietos gyventojų, jaunimo užimtumas aktyvia laisvalaikio veikla;
  • Padidėjęs bendras Kražių gyvenamosios aplinkos patrauklumas ir estetinis vaizdas;
  • Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas;
  • Aktyvesnis įvairių socialiai jautrių grupių lankymasis viešojoje erdvėje;
  • Kražių kraštovaizdžio gerinimas ir išsaugojimas.

Projektą įgyvendins Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras turintis pakankamai resursų ir žmogiškųjų išteklių informacijos, reikalingos stendams, surinkimui (muziejaus vedėjas, vyr. specialistas (turizmui).

Pasirinkta viešinimo priemonė – informacinis straipsnis apie projekto rezultatus internetinėse medijose (www.kraziai.lt, www.kelme.lt, www.infokelme.lt ir kt.), vietinėje spaudoje.