Jis vadinamas atsivertimo sakramentu, nes sakramentiniu būdu įvykdo Jėzaus raginimą atsiversti, atveria kelią pas Tėvą, nuo kurio buvo nutolta per nuodėmę.

Jis vadinamas Atgailos sakramentu, nes nusidėjusiam krikščioniui nurodo asmeninį ir bažnytinį kelią atsiversti, gailėtis ir atsilyginti.

Jis vadinamas išpažinties sakramentu, nes esminis jo elementas yea prisipažinimas – nuodėmių išpažinimas kunigui.

Jis vadinamas atleidimo sakramentu, nes kunigo sakramentiniu nuodėmių atleidimų Dievas žmogui suteikia “ atleidimą ir ramybę“.

Jis vadinamas sutaikinimo sakramentu, nes nusidėjėliui dovanoja sutaikinančią Dievo malonę. Bažnyčia per vyskupą ir jo kunigus Jėzaus Kristaus vardu atleidžia nuodėmes ir nustato atsilyginimo būdą, tai pat meldžiasi už nusidėjėlį ir draugia su juo atgailauja.

Per nuodėmę prarandama vienybė su Dievu; ją susigrąžinti žadina gailestingumo kupino ir žmonių išganymu besirūpinančio Dievo malonė.

Atgailos sakramentą sudaro trys penitento veiksmai ir kunigo išrišimas. Penitento veiksmai – tai gailestis, nuodėmių išpažinimas – atviras jų pasakymas kunigui ir pasiryžimas atsilyginti, bei daryti atgailos darbus.

Jei gailimasi iš meilės Dievui, gailestis vadinamas „tobulas“; jei dėl kitų motyvų – vadinamas netobulas. Asmeninė visų sunkiųjų nuodėmių išpažintis, o po jos išrišimas yra vienintelė įprastinė priemonė susitaikinti su Dievu ir su Bažnyčia.

(Pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą)

 

„Dievas, Gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau nuodėmių atleidimą. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios” – tokius žodžius taria kunigas, suteikdamas nuodėmių atleidimą.

Sutaikinimo sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, yra tikinčiojo susitikimas su Dievu, kurio metu žmogus išlaisvinamas iš nuodėmių, atstumiančių žmogų nuo Dievo ir jo malonės, vergijos.

 

Kam šis sakramentas teikiamas?

Šis sakramentas teikiamas kiekvienam po Krikšto nusidėjusiam ir atgailaujančiam krikščioniui. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas yra būtinas žmogaus išganymui. Katalikams Bažnyčia įsako bent kartą per metus atlikti išpažintį, tačiau tikintieji yra raginami neatidėti šio sakramento priėmimo per didžiųjų Bažnyčios švenčių dienas, kai būna daug žmonių, skubama, stokojama išorinio ir vidinio susikaupimo sąlygų.

 

Kada reikia eiti išpažinties?

Išpažinties reikia eiti padarius sunkią nuodėmę, nes gyventi be Dievo malonės nuostolinga ir rizikinga. Padarius tik lengvas, kasdienes nuodėmes, išpažinties rekomenduojama eiti kartą per mėnesį, nes Atgailos sakramentu suteikiama veikiančiųjų malonių priešintis blogiui, grąžinama ar padidinama pašvenčiamoji malonė. Bažnyčios įsakymas kartą per metus atlikti išpažintį galioja “atšalusiems” katalikams, rizikuojantiems savo sielos išganymu. Tai kraštutinė priemonė ryšiui su Kristumi išlaikyti.