Kelmės kraštas paviliojo ramybe, gamtos grožiu ir nuoširdžiais žmonėmis…

Kategorija: Galerija, Naujienos/skelbimai | 0

Knyga tarsi mokytojas, kuris moko be pykčio, be lazdų ir rykščių… Kada tik beateitum, ji nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysti ar nežinai – nesišaipo.

Kiekviena knyga gimsta autoriuje, be jo ji taip ir liktų kaboti minčių erdvėje…

Lapkričio 6 dieną, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre pristatytas Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis iš­leis­tas rep­re­zen­ta­ci­nis lei­di­nys „Kel­mės kraš­to kul­tū­ros pa­vel­das dai­li­nin­kų kū­ry­bo­je“, kuriame įprasminti jau trejus metus Kelmės rajone vykusio dailininkų plenero dalyvių autoriniai darbai.

Plenerų ir parodų pradžia ir kertinis akmuo buvo padėtas Kražiuose, kur tuomet Kel­mės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų ir tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rė Eu­ge­ni­ja Bui­vy­die­nė dirbo galerijos vedėja. Ieškodama parodų Kražių kolegijos galerijai ji susipažino su šauniu Šiaulių dailininkų kolektyvu. Atvykę į savo moksleivių baigiamųjų darbų parodos atidarymą, dailininkai panoro sudalyvauti ir patys. Tada ir kilo idėja surengti Kražiuose dailininkų plenerą. Pirmojo plenero tema buvo „Kražių istorijos kultūrinio paveldo įprasminimas dailininkų kūryboje“. Pleneras vyko tik 4 dienas, tačiau buvo prasmingas. Atsirado daug puikių minčių ir idėjų. Įamžintas Kražių istorinis paveldas davė stimulą plačiau pasidairyti po Kelmės kraštą, jo apylinkes.

Į antrąjį plenerą, kurio tema buvo „Kelmės krašto kultūrinio paveldo įprasminimas dailininkų kūryboje“, šiauliečiai rinkosi Kražiuose, bet pasklido po visą Kelmės kraštą. Jie aplankė istorinius kultūros paveldo objektus: piliakalnius, dvarus, koplytėles, senkapius, bažnyčias.

Šiais metais pleneras truko 10 dienų. Dailininkai toliau važinėjo po Kelmės kraštą, įamžino tai, ko nesuspėjo aplankyti praėjusiais metais. Plenere dalyvavo aštuoni Šiaulių dailės mokyklos dailininkai: Irena Šliuželienė, Vilius Šliuželis, Eglė Bičkienė, Gitana Kaltanienė, Alvydas Šalkauskas, Violeta Kiznienė, Daiva Gutparakienė ir Danutė Baniulienė. Kiekvieno autoriaus darbai originalūs, bet juos vienija tematika ir sklindanti gera energija, nuotaika bei mūsų krašto paveldo dvasia.

Šių metų vasaros plenero parodos uždarymo metu, plenero organizatorė Eugenija Buivydienė dėkojo  dailininkams už sugaištą laiką ir atsakingą požiūrį į pasirinktą temą bei palinkėjo, kad sukurti darbai neliktų gulėti lentynose, o butų parodyti parodose visuomenei, ar kitokia forma pateikti žiūrovui. Taip „gimė“ knyga – albumas „Kel­mės kraš­to kul­tū­ros pa­vel­das dai­li­nin­kų kū­ry­bo­je“. Kaip teigia leidinio idėjos autorius, Kelmės rajono Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Kaz­laus­kas, lei­džiant šį al­bu­mą no­rė­jo­si pri­sta­ty­ti ne tik ra­jo­no kul­tū­ros paveldo ob­jek­tus, bet ir pa­brėž­ti jų svar­bą mūsų gyvenime, kad tai, kas sukurta daugelio kartų, mums yra brangu.

Šiau­lių kraš­to kū­rė­jai, savo darbuose įam­ži­no apie 150 pa­vel­do ob­jek­tų: Kel­mės dva­rą, se­ną­sias ka­pi­nes, Pa­lend­rių, Ver­pe­nos, Lio­lių, Pak­ra­žan­čio, Šau­kė­nų, Kel­mės baž­ny­čias, Kražiuose – Kolegiją, Vytauto kalnelį, bažnyčią, Kražių apylinkėse – kop­lyts­tul­pį Pa­ši­lė­je, Lin­kau­čių kop­ly­čią, Užventyje – Užvenčio dvaro pastatus, Beržėnų dvarą, Po­vi­lo Vi­šins­kio mu­zie­jų. Leidinyje pateikiami darbai atlikti tu­šu, spal­vo­tais pieš­tu­kais, gua­šu, akvarele, gra­fi­to, spal­vo­tos pa­ste­lės, šla­pios vil­nos bei miš­rio­mis tech­ni­ko­mis.

Knygos pristatyme dalyvavo leidinio idėjos autorius Algirdas Kazlauskas, plenerų organizatorė ir iniciatorė Eugenija Buivydienė, Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rė, Dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė Ire­na Šliu­že­lie­nė ir visi plenere dalyvavę dailininkai. Juos sveikino ir kūrybinės sėkmės linkėjo Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius bei Kražių miestelio žmonės.

 

 

 

 

Leave a Reply